آسیب‏های ورزشی

اسپرین (رگ به رگ شدن): رگ به رگ شدن از شایع ترین مصدومیتهای همه ورزشهاست از آنجاییکه در بسکتبال از حرکات پرشی بیش از سایر ورزشها استفاده میشود در نتیجه شایع ترین مصدومیت بسکتبالیستها همین رگ به رگ شدن مچ پاست.بیش از ۸۰ درصد مصدومیتهای مچ پا ناشی از کشیدگی …

ادامه …